Logistic conference 2016

Logistic conference 2016

Po roku sme sa rozhodli opäť zúčastniť konferencie o logistike, organizovanej už po 10 krát firmou In Form Slovakia, s.r.o. Tento krát v hoteli Double Tree by Hilton v Bratislave, s rozšíreným programom i počtom účastníkov.

 

Opäť i tento rok bola akcia veľmi zaujímavou, s účasťou rôznych odborníkov z oblasti výroby či logistiky, mapujúcich problémy, či nové trendy odvetví. Prípadové štúdie, prezentácie, názory odborníkov z odvetví, či diskusie o pálčivých témach priťahovali pozornosť zúčastnených.

 

Mega trendy, industry 4.0, automatizácia i digitalizácia logistických procesov, to boli pre mňa najzaujímavejšie témy – ktoré ma inšpirovali pre ešte tvrdšiu prácu a nasmerovanie aktivít našej spoločnosti. Verím, že je maximálne dôležité držať krok s trendami a inováciami v odvetví – a že je to investícia, ktorá prinesie ovocie a úspešne “prepraví“ MJ SPED do budúcnosti.

Výstava Gruzínskej produkcie na Slovensku

Výstava Gruzínskej produkcie na Slovensku

Gruzínsko a EÚ spoločne podpísali „Dohodu o zóne voľného obchodu (DCFTA)“ v júli 2013 . So svojim 26% podielom, EÚ zostáva zatiaľ hlavným obchodným partnerom pre gruzínsky trh. Prehlbovaním dohody sa tento podiel môže len zvyšovať.

Gruzínsko má Európe čo ponúknuť. Je to krajina bohatá na zdroje, čo sa odráža aj v skladbe obchodnej bilancie. Žiadaným vývozným artiklom plynúcim z Gruzínska do EÚ je okrem iného , ale najmä poľnohospodárska produkcia. Víno, čaj, ovocné produkty, med, cukrovinky, pivo, cigary, minerálna voda a ďalšie zaujímavé komodity sú dopytované. Z EÚ do Gruzínska majú potenciál rastu hlavne investície do stavebníctva a turizmu. Všetko toto vrátane ochutnávky bolo súčasťou veľtrhu v Bratislave. Euroázijskí a Kaukazskí obchodníci sa stretli za spoločným cieľom prehĺbenia vzájomnej obchodnej spolupráce dňa 21.11.2014 pod záštitou „EU-Georgia Business Council (EUGBC)“, Gruzínskej Ambasády na Slovensku, v spolupráci s  Asociáciou európskych obchodných a priemyselných komôr (EUROCHAMBRES) v rámci projektu „East Invest“.

Pre MJ SPED s.r.o. bola prehliadka gruzínskej kultúry a produktov vhodnou príležitosťou ako nadviazať kontakt s novými obchodnými partnermi a investormi zaujímajúcimi sa o export / import tovaru medzi EÚ a Gruzínskom. Medzinárodná nákladná doprava z Gruzínska do EÚ (a vice versa z EÚ do Gruzínska) je stabilnou súčasťou prepravného portfólia špedičnej firmy MJ SPED s.r.o, prepravcu tovaru naprieč Euráziou.

http://www.mjsped.sk/preprava-z-do-turecka-a-na-kaukaz/

 

Jakub Štrba

MJ SPED s.r.o. rozširuje ponuku služieb

MJ SPED s.r.o. rozširuje ponuku služieb

V rámci snahy našej spoločnosti o rozširovanie a skvalitňovanie služieb sme obohatili ponuku o železničnú prepravu do Ruskej federácie, Kazachstanu, a ostatných krajín regiónu SNŠ. Veríme, že táto alternatíva bude zaujímavá pre našich existujúcich, ale i nových klientov ktorí sa budú môcť rozhodnúť, ktorý typ prepravy je výhodnejší pre ich podnikanie. Samozrejmosťou ostáva naša ponuka komplexných služieb, či bezplatné poradenstvo a navrhovanie konkrétnych riešení pre projekty.

http://www.mjsped.sk/sluzby/

Dňa 10.11 sme pre významného klienta – medzinárodnú spoločnosť pôsobiacu na východnom Slovensku, vypravili prvý vagón s 51 tonami tovaru do Kazašskej Almaty, pričom plánujeme ďalšiu zásielku na december, 2014. Veríme, že tento významný projekt bude pre nás odrazovým mostíkom a naše klientske portfólio sa bude i naďalej rozširovať o spokojných partnerov.

Preprava do humanitárneho bataliónu v Donbase

Preprava do humanitárneho bataliónu v Donbase

V dňoch 25.08. – 15.09.2014 sa na Slovensku uskutočnila humanitárna zbierka obetiam vojny na Ukrajine, utečencom v táboroch a obyvateľom postihnutých vojnou. Pomocou zbierky sa vyzbieralo neuveriteľných 12 645 kg hmotných darov každodennej potreby (použité šatstvo, trvanlivé potraviny, drogéria a hračky) v celkovej hodnote 26 000 EUR. Ľudí dobrej vôle sa na Slovensku stále nájde. Pozrite video:

https://www.youtube.com/watch?v=jT7l7wSpqEk

 

Medzinárodnú humanitárnu prepravu zastrešovala etablovaná špedičná firma MJSPED s.r.o.

http://www.mjsped.sk/preprava-z-do-ruska/

za organizačnej podpory neformálneho združenia Pokojní bojovníci a finančnej podpory Slovensko-Čínskej Obchodnej komory SINACO. Hmotné dary prechádzali hranicami Európskej (Slovensko, Poľsko) a Colnej Únie (Bielorusko a Rusko), colný proces prebiehal štandardne. Ukrajina sa z bezpečnostných dôvodov obchádzala. Nakladalo sa v  v Žiari nad Hronom. Miestom určenia darov bol humanitárny batalión „Novorossia“ v Donbase pri meste Rostov na Done, odtiaľ sa dary prerozdeľujú cieľovým skupinám.

Aj takýmto spôsobom súcitia Slováci s obeťami vojny na Ukrajine a radi pomôžu aj v budúcnosti pri podobných udalostiach.

Implementácia ISO 9001 v MJ SPED s.r.o.

Implementácia ISO 9001 v MJ SPED s.r.o.

Špedičná firma MJ SPED s.r.o. prijala strategické rozhodnutie implementovať systém manažérstva kvality ISO 9001. Systém ako taký umožní firmám lepšie zefektívniť procesy riadenia, ktoré sú kľúčové nielen v sektore zasielateľstva a logistiky.

MJ SPED s.r.o. denno-denne pracuje s faktúrami, objednávkami či inými účtovnými a prepravnými dokumentmi v originálnej papierovej forme. Jedným z cieľov systému manažérstva kvality ISO 9001 je zjednodušenie a zlepšenie práce s dokumentmi pre pracovníkov firmy s cieľom šetriť finančné, časové i materiálové náklady (príklady z praxe).

  1. Jednou z možností uplatnenia systému riadenia v praxi je napr. elektronizácia údajov. Údaje sa nemusia vždy tlačiť na papier, čím sa šetria vnútropodnikové zdroje (napr. toner, papier, čas). Na strane druhej je dôležité paralelne kľúčové údaje zálohovať elektronicky na serveroch tak, aby sa mohli jednoducho a cielene dohľadať v prípade potreby.
  2. Ďalším prostriedkom zefektívnenia procesov je napr. efektívne a cielené vedenie pracovných porád či už na pravidelnej (napr. týždennej) alebo „ad hoc“ (za konkrétnym účelom) báze. Uvedené stretnutia môžu priniesť firme viacej povedomia jednotlivých pracovníkov o práci druhých, čím sa zlepší komunikácia smerom k zákazníkom a dopravným partnerom pri suplovaní kolegov.

Cieľom implementácie systému, je postupne zvyšovať kvalitu služieb poskytovaných klientom - posunúť firmu ďalej. Veľmi dôležité je, aby firma a jej aktivity pôsobili smerom navonok profesionálne. Implementovať medzinárodne uznávané štandardy znamená aj rozšíriť portfólio kredibilných klientov, ktorí dopomôžu zastabilizovať firmu na trhu prostredníctvom svojich pravidelných dopytov, a napomôžu jej rásť.

Veríme, že aj napriek nemalým investičným nákladom na implementáciu systému sa nám zdroje vrátia v dohľadnej budúcnosti, a to hlavne v podobe vytvorenia stabilnej siete klientov a v postupnej profilácii firmy v jednotlivých segmentoch (príklady z praxe):

● Geografická oblasť (napr. prepravy z EÚ do Ruskej Federácie a späť)

● Procesy (napr. preprava → colné odbavenie → preskladnenie → poistenie tovaru)

● Sektory (napr. poľnohospodárstvo, automobilový, farmaceutický, oceliarsky priemysel)

● Typ vozidla (napr. plachta, zberná služba, ADR, nadrozmerná preprava, frigo)

● Typ prepravy (napr. kamiónová po ceste, vlaková po železnici, kontajnerová loďou)

 

Jakub Štrba

MJ SPED s.r.o.

Colná problematika

3. – 4. júna 2014 sa MJ SPED zúčastnilo kurzu Colná problematika organizovaného FTEC -Forwarding & Transport Education Company s.r.o. Kurz sa konal v Bratislave a viedol ho dlhoročný špecialista na danú problematiku – Tibor Vojtko.

Seminár bol určený špedičným firmám a obchodníkom, ktorí na dennej báze prichádzajú do styku s colnými úradmi a potrebujú sa orientovať v problematike. Účastníci kurzu sa mohli dozvedieť o zmenách v metodike jednotlivých colných dokumentov (napr. JCD, Karnet TIR, ATA Karnet, T1) ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou medzinárodnej prepravy a obchodu.

 

MJ SPED s.r.o. svojou účasťou na kurze sledovalo niekoľko cieľov:

  1. Doplniť si informácie o colných režimoch a jednotnej colnej politike EÚ voči 3. štátom (t.j. mimo územia EÚ), ku ktorým neodmysliteľne patrí aj hlavná cieľová destinácia MJ SPED s.r.o – Rusko a krajiny bývalého ZSSR

http://www.mjsped.sk/destinacie/

  1. Odbremeniť zákazníkov MJ SPED s.r.o. od zdĺhavých formalít prostredníctvom ich zastupovania pred colným úradom v colných konaniach na území členských štátov EÚ a Ruska. FYI: colné odbavenie tovaru patrí k základným pilierom komplexného zastrešovania medzinárodných prepráv spoločnosťou MJ SPED

http://www.mjsped.sk/sluzby

  1. Nadviazať kontakty s potenciálnymi zákazníkmi (obchodné a výrobné podniky) a špecialistami ohľadom budúcich možností spolupráce. Sľubným, čo do budúcnosti z hľadiska rozvoja MJ SPED a jeho portfólia služieb, ostáva získanie certifikátu SHS (Schválené hospodárske subjekty), čo môže byť zaujímavé pre našich zákazníkov. Certifikovaný subjekt má zabezpečené preferenčné zaobchádzanie s tovarmi pred colnými orgánmi, z čoho môžu benefitovať všetci účastníci dodávateľsko-odberateľského reťazca (výrobca tovaru → obchodník → prepravca).

Jakub Štrba

MJ SPED s.r.o.