Logistika budúcnosti

Dňa 18 marca som sa zúčastnil Meetupu o logistike budúcnosti, stretnutia odborníkov a ľudí z oblasti logistiky a IT.  Čo vieme dávno, že logistika nebude už nikdy ako bývala a moderné technológie ju budú i naďalej masívne ovplyvňovať. Industry 4.0 a IoT sa stávajú realitou a menia “našu hru” za pochodu. Bolo veľmi zaujímavé sledovať, ako veľké špoločnosti ako Slovenská pošta, alebo HOPI aplikujú nové technológie a procesy v ich firemnej logistike, a aké plány majú v blízkej i ďalekej budúcnosti.

Tieto zmeny masívne zasiahnu pracovnú silu na Slovensku, ktoré je podľa OECD svetovým lídrom – kde až 64% pracovnej sily bude technologickými inováciami a ich aplikáciou nútených zmeniť svoje pracovné zaradenie. Je to nelichotivé zistenie – viac ako polovica ľudí okolo Vás bude musieť opustiť svojú prácu a učiť sa inú – pretože bude nahradená novými, zrejme autonómnymi technológiami. Núka sa otázka, čo robí vláda Slovenskej republiky preto, aby sa to zmenilo ? Osobne si myslím, že masívnou podporou investícií, ktoré znamenajú dnes pracovné miesta v síce už automatizovanej prevádzke (avšak ďalšou aplikáciou novších technológií budú už nepotrebné) vláda vytvára nové, budúce problémy. Iste, vláda je tu 4 roky a toto sú problémy ktoré sa jej netýkajú. Budú sa však týkať, žiaľ nás všetkých.

Viete aké sú konkrétne limity zodpovednosti dopravcu a zasielateľa v prípade škody na prepravovanej zásielke ?

Možno by bolo správne začať rozdielom medzi dopravcom, prepravcom, a zasielateľom, nakoľko sú definície týchto pojmov všeobecne málo známe, a to nie len pre klientov, ale dokonca aj ľudí priamo z nášho odvetvia.

Zasielateľ - subjekt, ktorý na základe platného oprávnenia (koncesia) obstaráva vlastným menom prepravu veci, a to v mene a na účet príkazcu (prepravcu – teda klienta)
Dopravca - subjekt, ktorý vykonáva/prevádzkuje dopravu pre cudziu alebo vlastnú osobu, teda prepravu uskutočňuje.

Platí, že prepravca (príkazca, teda klient) sa  podieľa na zmene vlastníctva tovaru, zasielateľ sa podieľa na celkovom zabezpečení týchto zmien a dopravca sa podieľa na premiestnení tovaru.

Zodpovednosť zasielateľa 
Aby sme sa ale vrátili k meritu veci, “hráči” v rámci doručovania zásielok majú nie len rôzne úlohy, ale i limity zodpovednosti v prípade škody na zásielke. Na základe zasielateľských podmienok Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej Republiky, zodpovednosť zasielateľa pri vykonávaní jeho činnosti je limitovaná na 8.33 XDR za kilogram poškodenej či stratenej zásielky, najviac však 20 000 XDR za jeden škodový prípad. Jedná sa o škody vychádzajúce z procesu obstarávania prepráv a iných činností, súvisiacich. (sú stanovené rôzne limity zodpovednosti pre jednotlivé činnosti ako škoda pri preprave, pri neskorom dodaní, pri skladovaní, atď.) Všetky podmienky môžete nájsť na adrese (http://www.zlz.sk/sk/informacie-o-zvaeze/zasielateske-podmienky.html)

Treba mať teda na zreteli, že pri škode na zásielke je jej plnenie limitované maximálnou cenou za brutto kilogram poškodenej, alebo stratenej zásielky.

Zodpovednosť dopravcu 
V rámci zodpovednosti dopravcu, ktorá je upravovaná dohovorom CMR, sa jedná taktiež o 8,33 XDR/ kilogram brutto váhy poškodenej či stratenej zásielky, v tomto prípade limitovanej celkovou brutto hmotnosťou prepravovanej veci. V prípade celokamiónovej zásielky s hmotnosťou 25 ton a aktuálneho kurzu XDR, je to približne 250 000,- EUR. Z toho vyplýva, že ak sa aj dopravca preukáže s CMR poistením na sumu vyššiu ako 250.000,- EUR (CMR poistenia sú uzavreté i na vyššie sumy), v závislosti od kurzu XDR, táto suma neznamená automaticky plnenie do jej výšky. Taktiež z toho vyplýva, že klient by mal siahnuť po ponúkanej možnosti pripoistenia jeho zásielky, v prípade ak sa chce vyhnúť prípadným stratám - a hmotnosť a hodnota zásielky sú v nepomere k vyššie uvedenému.

XDR - je špeciálna mena, ktorej aktuálny kurz môžete sledovať na stránkach NBS, alebo https://www.kurzy-online.sk/meny/xdr/
Čo z toho ale vyplýva pre Vás ako príkazcu, klienta ktorý potrebuje prepraviť zásielku v rámci cestnej prepravy ?

Je potrebné orientovať sa v terminológii a úlohách jednotlivých subjektov zapojených do prepravy Vašej zásielky. A teda, zasielateľ pre Vás obstará najvhodnejšie a najvýhodnejšie prepravné riešenie, a je krytý poistením zasielateľa. Zodpovednosť zasielateľa je limitovaná na 20.000,- XDR, a jeho poistenie kryje možné škody, vzniknuté z priameho procesu obstarávania prepravy, či iných súvisiacich aktivít ako colno-deklaračných služieb, skladovania, a podobne. Poistenie môže mať rôzne formy a špecifiká, ako napríklad poistné krytie škôd spôsobených tretími stranami (dopravca) zapojenými do procesu prepravy. Informujte sa u svojho partnera, a nechajte si vysvetliť akým typom poistenia disponuje !

Samozrejme, úlohou zasielateľa je obstarať službu u vhodného dopravcu, ktorý disponuje povolením na výkon činnosti a platným poistením CMR - nie len čo sa týka územnej platnosti, ale i poistnej sumy, ktorá musí byť v súlade s prepravovanou vecou. Avšak, v prípade škody na zásielke je zodpovednosť dopravcu limitovaná na 8.33 XDR za kilogram poškodenej, či stratenej zásielky.

A teda, je preto veľmi dôležité sledovať hodnotu prepravovanej zásielky spolu s jej hmotnosťou !V prípade, ak presahuje hodnota 1kg prepravovanej zásielky sumu približne 10,- EUR – je vhodné siahnuť po pripoistení zásielky a limitovaní prípadných rizík. Kvalitný zasielateľ ma riešenie vždy po ruke.

Transportné platformy – dobrý pomocník, ale zlý pán !

Dnešnú dobu a náš každodenný pracovný život, si nevieme predstaviť bez “šikovných“ telefónov, či rôznych chytrých IT riešení, a to nie len v oblasti prepravy a zasielateľstva, ale i všetkých ostatných odvetví. Aktuálnou otázkou je však, aká je miera rizika ich možného zneužitia.

Raal Tans, Trans.eu, Timo Com, či Lardi Trans sú platformy kde sa “stretávajú“ voľné vozidlá a voľné náklady, a sú určené pre našu každodennú pomoc a pre rýchle a efektívne uzatvárania jednotlivých obchodov, a to či už z pohľadu dopravcu, alebo zasielateľa.

Mimo nesporných výhod a prínosu, však aktuálne ukrývajú mieru rizika, ktorú netreba podceniť. Pre konkrétnosť, spomínaným rizikom/problémom je možné nabúranie sa do konta(profilu) užívateľa a zneužitie jeho mena pre páchanie trestnej činnosti, formou krádeže prepravovaných tovarov. 

V tak vážnej téme však neslobodno paušalizovať, a “ hádzať všetky riešenia do jedného vreca “, žiaľ za posledný rok mala naša spoločnosť zlú skúsenosť už s dvomi z uvedených riešení, Lardi Trans a Trans.eu.

Problém

Nové riešenia vo forme spomínaných platforiem priniesli do priemyslu zrýchlenie a zjednodušenie procesov, či nižšie prepravné náklady pre príkazcov, teda klientov. Problémom však je, že nové kriminálne trendy fantómových dopravcov (zneužitie mena a údajov dopravcu/zasielateľa pre krádež tovarov v jeho mene) si našli cestu i do spomínaných platforiem. Využívajúc rýchlosť dnešnej doby, nepozornosť, či nedôslednosť ľudí na strane jednej, a technické nedostatky platforiem na strane druhej, maximalizujú úspešnosť svojich kriminálnych aktivít.

 Prípady MJ SPED s.r.o.

Prvým prípadom, ktorý sa stal v platforme Lardi Trans, bolo zneužitie mena dopravcu, ktorého profil nabúrali neznámi hackeri, zmenili jeho kontaktné údaje a v rámci chatu komunikovali a potvrdzovali objednávky na prepravu tovarov od zasielateľov, ktoré neskôr po naložení odcudzili. V tomto prípade sme figurovali v úlohe spoločnosti, ktorá obstarávala prepravu zásielky a bola cez nášho partnera finálne objednaná u dopravcu, ktorého profil bol v danom čase zneužitý. Žiaľ, týmto prípadom sme nútení zaoberať sa dodnes.

V druhom prípade a v rámci oveľa rozšírenejšej, ba až poprednej platforme Trans.eu, bolo naopak zneužité naše firemné konto a meno. Z nášho konta tak komunikovali, v našom mene, ľudia ktorí oslovovali spoločnosti, ktorým chceli odcudziť rôzne zásielky. Vďaka profesionalite, duchaprítomnosti, či podozrievavosti pani Šramovej zo spoločnosti Demaservice S.p.a.,  sme odhalili tento podvod v jeho zárodkoch a neprišlo k žiadnej krádeži. Pravdou je, že páchateľ mohol byť i zadržaný, avšak paradoxne i pre zásah samotného providera platformy Trans.eu, sa to nepodarilo. Z našej strany bolo zneužitie konta nahlásené a zároveň sme Trans.eu upozornili, že Poľská polícia čaká na mieste nakládky na vodiča – aby konto neblokovali, nakoľko by to páchateľa vyplašilo a na miesto nakládky sa tak nedostavil. Predpokladám že hlavne pre svoju bezpečnosť a odvrátenie prípadných žalôb, bolo konto zablokované a páchateľ nedolapený. Tento prípad sa tak skončil mojim dňom stráveným na polícii, či zasielaním informácií o danom zneužití i do ostatných platforiem.

Tiež sa však skončil záverom, že týmto nástrojom pre ich bezpečnosť ktorá nie je 100%, nemožno plne dôverovať a je potrebné prijať tvrdé bezpečnostné opatrenia pri obstarávaní prepráv.

 Riešenie

Som presvedčený, že spoločnosti pôsobiace v našom priemysle by sa nemali bezbreho spoliehať na transportné platformy a v nich uvedené údaje. Situácia si žiada vyjsť zo zóny komfortu, a či už cez samostatné oddelenie/pracovníka, alebo samotnými zasielateľmi či dispečermi pripraviť kontrolné mechanizmy pre overovanie identity potencionálneho obchodného partnera.

V našej spoločnosti sme zaviedli procesy a opatrenia, ktoré znemožnili stať sa opäť obeťou podvodu. Keďže nie je možné urobiť žiadne opatrenie voči tomu, aby niekto zneužil platformu, ktorá nie je v našich rukách, zaviedli sme zásadné procesy pre nami obstarávané prepravy:

V prvom rade používame náš vlastný, aktualizovaný, komunikačný systém s databázou, v ktorej máme len overené spoločnosti a ich kontakty, vozový park, či zameranie a podľa toho dané spoločnosti dopytujeme.

 • Dopytujeme a služby objednávame takmer výhradne u priamych dopravných spoločností, a tak máme celý proces prepravy pod kontrolou
 • V prípade, ak si situácia vyžaduje obstaranie prepravy u subjektu z transportnej platformy, je povinnosťou každého pracovníka overiť identitu subjektu a pracovníka tak, že v profile dopravcu musí skontrolovať telefónne čísla, doménu webovej adresy, emailové kontakty – a porovnať ich s tými na webovej adrese subjektu či iných zdrojoch internetu. Taktiež overiť minimálne 2 referencie dopravcu, u ktorých si overujeme mimo kvality a skúseností i telefónne číslo dopravcu
 • Indikátorom podvodu môže byť i nízka ponúkaná cena dopravcom a záujem o tovary, ktoré sú ľahko speňažiteľné ( elektronika, domáce elektro spotrebiče, a pod.)
 • V ďalšej fáze kontroly, kontaktujeme priamo poisťovňu dopravcu, u ktorej si overujeme platnosť a adresnosť nám zaslaného poistenia ( overujeme EČV, továrenské značky ťahač/náves, územnú platnosť, úhradu poistenia)

Tieto opatrenia a procesy sú neproduktívnym, administratívnym i časovým zaťažením našich pracovníkov. Oveľa dôležitejší je však ich efekt a odvrátenie možnej hrozby krádeže nám zverenej zásielky. O to viac, ak krádeže fantómovým dopravcom nie sú kryté v rámci bežného poistenia zasielateľa. To je už však téma na ďalší blog :)

Ako sa zachovať pri doručení poškodenej zásielky ?

Možno sa Vám to už niekedy stalo, možno sa v budúcnosti stane , alebo budete partiť medzi tých šťastných, ktorých sa to netýka.:-) Reč je o poškodenej zásielke, či už následkom havárie, manipulácie, zlého zabalenia, alebo uloženia či zafixovania na prepravnej kapacite, ale i nesprávnej jazde vodiča, roztrhanej plachty a následným zatečením, a podobne..

Za moju približne 13 ročnú prax sa mi to stalo už niekoľko krát – pričom v nemálo prípadoch klienti, respektíve ich zamestnanci  nemali poznatok, ako v takomto prípade postupovať – čím si skomplikovali plnenie náhrady škody poisťovňou zasielateľa či dopravcu. Čo teda treba urobiť, aby ste si zabezpečili náhradu škody ?

 1. Zverte svoju zásielku do rúk len overenému zasielateľovi či dopravcovi. Overte si jeho licenciu, webové stránky, kontakty, a spýtajte sa ho na jeho konkrétne referencie. Overte si kvalitu ním ponúkaných služieb.
 2. Následne je dobré si overiť, či zverujete svoju zásielku do rúk spoločnosti, ktorá ma dostatočné poistné krytie pre prípad možnej škody na zásielke (limit poistenia, kryté poistné riziká, jeho územná platnosť, či ostatné podmienky) a či charakter, alebo hodnota prepravovanej zásielky nevyžaduje dodatočné pripoistenie (ktoré Vám môže uzavrieť zasielateľ, alebo i po vlastnej línii)
 3. Urobte, čo je z Vašej strany možné tak, aby bola zásielka riadne zabalená a pripravená na prepravu
 4. V prípade, ak už je doručená zásielka, ktorá nesie znaky poškodenia :
 • urobte si obhliadku tovaru a zistite aký objem je poškodený
 • urobte si kvalitnú foto dokumentáciu poškodenej zásielky, vrátane fotografie vozidla
 • spíšte zápis o škode s vodičom, kde špecifikujete rozsah poškodenia zásielky (použite v prípade možnosti osobné údaje vodiča a nechajte ho zápis prečítať a podpísať)
 • vpíšte zápis o škode i do CMR (i v prípade ak máte najmenšie podozrenie o poškodení, ale zároveň nie je možné na 100% skontrolovať zásielku)
 • po dôkladnej inšpekcii poškodenej zásielky vystavte zasielateľovi/dopravcovi škodovú faktúru, ktorá bude postúpená na poisťovňu.

Zabudol som na niečo alebo máte otázky týkajúce sa tejto témy ? Neváhajte ma kontaktovať na andrej.jendek@mjsped.sk, budem sa tešiť :)

Logistic conference 2016

Logistic conference 2016

Po roku sme sa rozhodli opäť zúčastniť konferencie o logistike, organizovanej už po 10 krát firmou In Form Slovakia, s.r.o. Tento krát v hoteli Double Tree by Hilton v Bratislave, s rozšíreným programom i počtom účastníkov.

 

Opäť i tento rok bola akcia veľmi zaujímavou, s účasťou rôznych odborníkov z oblasti výroby či logistiky, mapujúcich problémy, či nové trendy odvetví. Prípadové štúdie, prezentácie, názory odborníkov z odvetví, či diskusie o pálčivých témach priťahovali pozornosť zúčastnených.

 

Mega trendy, industry 4.0, automatizácia i digitalizácia logistických procesov, to boli pre mňa najzaujímavejšie témy – ktoré ma inšpirovali pre ešte tvrdšiu prácu a nasmerovanie aktivít našej spoločnosti. Verím, že je maximálne dôležité držať krok s trendami a inováciami v odvetví – a že je to investícia, ktorá prinesie ovocie a úspešne “prepraví“ MJ SPED do budúcnosti.

Bratislava City Downhill 2015

Bratislava City Downhill 2015

Dňa 20.6.2015 sa stretla v Bratislave svetová špička zjazdárov na bicykloch, ktorí si chceli zmerať sily v zjazde z Bratislavského hradu až na Rybné námestie. Toto nevšedné podujatie bolo tretím podujatím v sérii World Tour v roku 2015 a zároveň aj projektom Filipa Polca, úspešného horského cyklistu a môjho priateľa z Pezinka.

 

Bolo pre nás cťou stať sa partnerom podujatia a finančne ho podporiť. Tešili sme sa, že sa Filipovi podarí triumfovať a stať sa víťazom nielen zjazdu v Bratislave ale i celej tohtoročnej tour. Žiaľ, pretek sa nakoniec skončil tak, ako si nikto nepredstavoval a verím že ani neželal. My však budeme držať Filipovi palce v ostatných závodoch v tomto roku a tak isto dúfať, že o rok bude mať dostatok entuziazmu a energie na to, aby opäť pripravil tento zaujímavý event v Bratislave. Môžeme sľúbiť, že ho opäť podporíme. J

 

Andrej Jendek

Logistic Conference 2015

Logistic Conference 2015

Dňa 18.3 sme sa zúčastnili už 9 ročníka konferencie venovanej logistike, organizovanej spoločnosťou In Form Slovakia, s.r.o. Hlavným cieľom našej účasti, mimo nadviazania nových obchodných kontaktov, bolo oboznámenie sa s novinkami a trendmi týkajúcimi sa prepravy tovaru ako i na ňu naviazaných činností.

Konferencia sľubovala mnohé zaujímavé témy, prezentované odborníkmi v rámci panelových diskusií, či osobných prezentácií. Zaujal Manažment logistiky vo výrobných spoločnostiach, hlavne v podaní Radovana Martišoviča, Production Managera spoločnsti Miba Steeltec. V rámci osobných prezentácií by som vyzdvihol prezentáciu Martina Hrnčiara, obchodného riaditeľa spoločnosti DB Schenker, prezentujúceho tému “Ako vytendrovať to, čo chcete : špecifiká výberových konaní v doprave a logistike“ . Program pohotovo dopĺňal postrehmi a otázkami moderátor konferencie, Peter Minárik.

Účasť na podobných podujatiach je pre našu spoločnosť veľmi dôležitá, pretože nám pomáha sledovať trendy v oblasti nášho podnikania, a tak napredovať a zvyšovať kvalitu nami ponúkaných služieb. Nezanedbateľným benefitom je i možnosť podeliť sa o názory a informácie s odborníkmi z odvetvia, či nadviazať nové obchodné partnerstvá.

Preprava tovaru naprieč Euro – Áziou

Preprava tovaru naprieč Euro – Áziou

Kamiónové, železničné a čiastkové prepravy tovaru do / z krajín Európskej Únie, Eurázijskej Colnej Únie (Rusko, Kazachstan, Bielorusko), Turecka a Ukrajiny tvoria komplexné prepravné portfólio spoločnosti MJ SPED, s.r.o. už viac než 22 rokov. Vďaka nášmu dlhoročnému pôsobeniu na trhu ako i úzkej špecializácii sme pre Vás v roku 2014 súhrnne dodali 1466 zásielok tovaru v celkovom obrate 2 327 tis. Eur, v % vyjadrení podľa jednotlivých destinácií na obrázku.

kolac_graf

Vývoj nákladnej kamiónovej dopravy naprieč Euró – Áziou

Rapídny pokles špedície a nakládok z Európy do Ázie (export) v roku 2014 vnímame ako dôsledok vojenského konfliktu na Ukrajine a medzinárodných ekonomických sankcií voči Rusku. Celkové oslabovanie rubľa spôsobilo nižšiu kúpyschopnosť ruských podnikateľov po zahraničných produktoch, čím sa znížila aj obchodná bilancia (výpadok cca 750 tis. EUR v obrate firmy) a preprava tovaru z Európskej Únie do Ruskej Federácie, Bieloruska a na Ukrajinu. Napriek mimoriadne nepriaznivým podmienkam v 2014 sme však situáciu dokázali z väčšej časti zvrátiť vďaka úspešnej diverzifikácii pôsobenia firmy i na prepravy v rámci EÚ.

Pevne veríme, že v roku 2015 sa nám podarí dotiahnuť na výsledky spred roka 2014, plánujeme rozšíriť naše firemné portfólio na EÚ ako celok. Hlavnými ťahúňmi by mohli byť trhy Nemecka, Beneluxu a Jadranu. Mimo EÚ očakávame nárast exportných prepráv z EÚ do Turecka. Vďaka otvoreniu nového segmentu železničnej prepravy vkladáme nádeje aj do nákladnej dopravy do / z Kazachstanu. MJ SPED, Váš prepravca tovaru naprieč Euro – Áziou.

 

 

Výstava Gruzínskej produkcie na Slovensku

Výstava Gruzínskej produkcie na Slovensku

Gruzínsko a EÚ spoločne podpísali „Dohodu o zóne voľného obchodu (DCFTA)“ v júli 2013 . So svojim 26% podielom, EÚ zostáva zatiaľ hlavným obchodným partnerom pre gruzínsky trh. Prehlbovaním dohody sa tento podiel môže len zvyšovať.

Gruzínsko má Európe čo ponúknuť. Je to krajina bohatá na zdroje, čo sa odráža aj v skladbe obchodnej bilancie. Žiadaným vývozným artiklom plynúcim z Gruzínska do EÚ je okrem iného , ale najmä poľnohospodárska produkcia. Víno, čaj, ovocné produkty, med, cukrovinky, pivo, cigary, minerálna voda a ďalšie zaujímavé komodity sú dopytované. Z EÚ do Gruzínska majú potenciál rastu hlavne investície do stavebníctva a turizmu. Všetko toto vrátane ochutnávky bolo súčasťou veľtrhu v Bratislave. Euroázijskí a Kaukazskí obchodníci sa stretli za spoločným cieľom prehĺbenia vzájomnej obchodnej spolupráce dňa 21.11.2014 pod záštitou „EU-Georgia Business Council (EUGBC)“, Gruzínskej Ambasády na Slovensku, v spolupráci s  Asociáciou európskych obchodných a priemyselných komôr (EUROCHAMBRES) v rámci projektu „East Invest“.

Pre MJ SPED s.r.o. bola prehliadka gruzínskej kultúry a produktov vhodnou príležitosťou ako nadviazať kontakt s novými obchodnými partnermi a investormi zaujímajúcimi sa o export / import tovaru medzi EÚ a Gruzínskom. Medzinárodná nákladná doprava z Gruzínska do EÚ (a vice versa z EÚ do Gruzínska) je stabilnou súčasťou prepravného portfólia špedičnej firmy MJ SPED s.r.o, prepravcu tovaru naprieč Euráziou.

http://www.mjsped.sk/preprava-z-do-turecka-a-na-kaukaz/

 

Jakub Štrba

Preprava do humanitárneho bataliónu v Donbase

Preprava do humanitárneho bataliónu v Donbase

V dňoch 25.08. – 15.09.2014 sa na Slovensku uskutočnila humanitárna zbierka obetiam vojny na Ukrajine, utečencom v táboroch a obyvateľom postihnutých vojnou. Pomocou zbierky sa vyzbieralo neuveriteľných 12 645 kg hmotných darov každodennej potreby (použité šatstvo, trvanlivé potraviny, drogéria a hračky) v celkovej hodnote 26 000 EUR. Ľudí dobrej vôle sa na Slovensku stále nájde. Pozrite video:

https://www.youtube.com/watch?v=jT7l7wSpqEk

 

Medzinárodnú humanitárnu prepravu zastrešovala etablovaná špedičná firma MJSPED s.r.o.

http://www.mjsped.sk/preprava-z-do-ruska/

za organizačnej podpory neformálneho združenia Pokojní bojovníci a finančnej podpory Slovensko-Čínskej Obchodnej komory SINACO. Hmotné dary prechádzali hranicami Európskej (Slovensko, Poľsko) a Colnej Únie (Bielorusko a Rusko), colný proces prebiehal štandardne. Ukrajina sa z bezpečnostných dôvodov obchádzala. Nakladalo sa v  v Žiari nad Hronom. Miestom určenia darov bol humanitárny batalión „Novorossia“ v Donbase pri meste Rostov na Done, odtiaľ sa dary prerozdeľujú cieľovým skupinám.

Aj takýmto spôsobom súcitia Slováci s obeťami vojny na Ukrajine a radi pomôžu aj v budúcnosti pri podobných udalostiach.