Implementácia ISO 9001 v MJ SPED s.r.o.

Implementácia ISO 9001 v MJ SPED s.r.o.

Špedičná firma MJ SPED s.r.o. prijala strategické rozhodnutie implementovať systém manažérstva kvality ISO 9001. Systém ako taký umožní firmám lepšie zefektívniť procesy riadenia, ktoré sú kľúčové nielen v sektore zasielateľstva a logistiky.

MJ SPED s.r.o. denno-denne pracuje s faktúrami, objednávkami či inými účtovnými a prepravnými dokumentmi v originálnej papierovej forme. Jedným z cieľov systému manažérstva kvality ISO 9001 je zjednodušenie a zlepšenie práce s dokumentmi pre pracovníkov firmy s cieľom šetriť finančné, časové i materiálové náklady (príklady z praxe).

  1. Jednou z možností uplatnenia systému riadenia v praxi je napr. elektronizácia údajov. Údaje sa nemusia vždy tlačiť na papier, čím sa šetria vnútropodnikové zdroje (napr. toner, papier, čas). Na strane druhej je dôležité paralelne kľúčové údaje zálohovať elektronicky na serveroch tak, aby sa mohli jednoducho a cielene dohľadať v prípade potreby.
  2. Ďalším prostriedkom zefektívnenia procesov je napr. efektívne a cielené vedenie pracovných porád či už na pravidelnej (napr. týždennej) alebo „ad hoc“ (za konkrétnym účelom) báze. Uvedené stretnutia môžu priniesť firme viacej povedomia jednotlivých pracovníkov o práci druhých, čím sa zlepší komunikácia smerom k zákazníkom a dopravným partnerom pri suplovaní kolegov.

Cieľom implementácie systému, je postupne zvyšovať kvalitu služieb poskytovaných klientom - posunúť firmu ďalej. Veľmi dôležité je, aby firma a jej aktivity pôsobili smerom navonok profesionálne. Implementovať medzinárodne uznávané štandardy znamená aj rozšíriť portfólio kredibilných klientov, ktorí dopomôžu zastabilizovať firmu na trhu prostredníctvom svojich pravidelných dopytov, a napomôžu jej rásť.

Veríme, že aj napriek nemalým investičným nákladom na implementáciu systému sa nám zdroje vrátia v dohľadnej budúcnosti, a to hlavne v podobe vytvorenia stabilnej siete klientov a v postupnej profilácii firmy v jednotlivých segmentoch (príklady z praxe):

● Geografická oblasť (napr. prepravy z EÚ do Ruskej Federácie a späť)

● Procesy (napr. preprava → colné odbavenie → preskladnenie → poistenie tovaru)

● Sektory (napr. poľnohospodárstvo, automobilový, farmaceutický, oceliarsky priemysel)

● Typ vozidla (napr. plachta, zberná služba, ADR, nadrozmerná preprava, frigo)

● Typ prepravy (napr. kamiónová po ceste, vlaková po železnici, kontajnerová loďou)

 

Jakub Štrba

MJ SPED s.r.o.

Colná problematika

3. – 4. júna 2014 sa MJ SPED zúčastnilo kurzu Colná problematika organizovaného FTEC -Forwarding & Transport Education Company s.r.o. Kurz sa konal v Bratislave a viedol ho dlhoročný špecialista na danú problematiku – Tibor Vojtko.

Seminár bol určený špedičným firmám a obchodníkom, ktorí na dennej báze prichádzajú do styku s colnými úradmi a potrebujú sa orientovať v problematike. Účastníci kurzu sa mohli dozvedieť o zmenách v metodike jednotlivých colných dokumentov (napr. JCD, Karnet TIR, ATA Karnet, T1) ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou medzinárodnej prepravy a obchodu.

 

MJ SPED s.r.o. svojou účasťou na kurze sledovalo niekoľko cieľov:

  1. Doplniť si informácie o colných režimoch a jednotnej colnej politike EÚ voči 3. štátom (t.j. mimo územia EÚ), ku ktorým neodmysliteľne patrí aj hlavná cieľová destinácia MJ SPED s.r.o – Rusko a krajiny bývalého ZSSR

http://www.mjsped.sk/destinacie/

  1. Odbremeniť zákazníkov MJ SPED s.r.o. od zdĺhavých formalít prostredníctvom ich zastupovania pred colným úradom v colných konaniach na území členských štátov EÚ a Ruska. FYI: colné odbavenie tovaru patrí k základným pilierom komplexného zastrešovania medzinárodných prepráv spoločnosťou MJ SPED

http://www.mjsped.sk/sluzby

  1. Nadviazať kontakty s potenciálnymi zákazníkmi (obchodné a výrobné podniky) a špecialistami ohľadom budúcich možností spolupráce. Sľubným, čo do budúcnosti z hľadiska rozvoja MJ SPED a jeho portfólia služieb, ostáva získanie certifikátu SHS (Schválené hospodárske subjekty), čo môže byť zaujímavé pre našich zákazníkov. Certifikovaný subjekt má zabezpečené preferenčné zaobchádzanie s tovarmi pred colnými orgánmi, z čoho môžu benefitovať všetci účastníci dodávateľsko-odberateľského reťazca (výrobca tovaru → obchodník → prepravca).

Jakub Štrba

MJ SPED s.r.o.

Aktuálne otázky obchodovania s Ukrajinou

Aktuálne otázky obchodovania s Ukrajinou

MJ SPED s.r.o. sa na jeseň minulého roku zúčastnilo odborného semináru organizovaného Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou (Ďalej len „SOPK“) v spolupráci s Obchodnou a priemyselnou komorou Ukrajiny, SBERBANK Slovensko, a.s., EXIMBANKOU SR a právnou kanceláriou JURIMEX, Kyjev.

Cieľom semináru bolo oboznámiť slovenských podnikateľov s aktuálnym stavom ekonomiky, podnikateľským prostredím a legislatívou Ukrajiny ako perspektívnej cieľovej destinácie pre rozvoj obchodu a investícií EÚ. Osobitný dôraz sa kládol na rozširovanie obchodných vzťahov medzi EÚ (SR) a Ukrajinou na základe pripravovanej Dohody o voľnom obchode ako neoddeliteľnej súčasti Zmluvy o pridružení Ukrajiny k EÚ. No my už teraz vieme, že táto vízia nebola reálna. Aktuálna geopolitická situácia nasvedčuje, že k uzatvoreniu dohody s najväčšou pravdepodobnosťou v blízkej či vzdialenej budúcnosti nedôjde. Orientácia Ukrajiny na EÚ je viac než v nedohľadne.

Konkrétne prínosy pre MJ SPED z účasti na seminári sú však viac než zrejmé. Nadviazali sme osobné kontakty na ľudí a podnikateľov, s ktorými kedykoľvek v budúcnosti môžeme nadviazať spoluprácu. Naším cieľom je neustále hľadať takýchto klientov a na pravidelnej báze zastrešovať ich prepravy smerujúce do Ruska, na Ukrajinu či okolité krajiny.

Na trhu medzinárodnej prepravy tovarov sme sa s viac ako 20 ročnou históriou postupne vyprofilovali na stabilného prepravného partnera mnohých renomovaných firiem. Referencie Vám vieme poskytnúť na požiadanie. Dlhodobo sa špecializujeme na prepravy do Ruska a krajín Spoločenstva nezávislých štátov, v čom MJ SPED vidí svoju prítomnosť i budúcnosť.

„Komplexne zastrešíme Vašu prepravu vrátane poistenia, preskladnenia, colného odbavenia či iných náležitostí podľa individuálneho zadania klienta.“

S úctou, pracovný tím MJ SPED s.r.o.

P1040097

P1040095_b