Viete aké sú konkrétne limity zodpovednosti dopravcu a zasielateľa v prípade škody na prepravovanej zásielke ?

Možno by bolo správne začať rozdielom medzi dopravcom, prepravcom, a zasielateľom, nakoľko sú definície týchto pojmov všeobecne málo známe, a to nie len pre klientov, ale dokonca aj ľudí priamo z nášho odvetvia.

Zasielateľ - subjekt, ktorý na základe platného oprávnenia (koncesia) obstaráva vlastným menom prepravu veci, a to v mene a na účet príkazcu (prepravcu – teda klienta)
Dopravca - subjekt, ktorý vykonáva/prevádzkuje dopravu pre cudziu alebo vlastnú osobu, teda prepravu uskutočňuje.

Platí, že prepravca (príkazca, teda klient) sa  podieľa na zmene vlastníctva tovaru, zasielateľ sa podieľa na celkovom zabezpečení týchto zmien a dopravca sa podieľa na premiestnení tovaru.

Zodpovednosť zasielateľa 
Aby sme sa ale vrátili k meritu veci, “hráči” v rámci doručovania zásielok majú nie len rôzne úlohy, ale i limity zodpovednosti v prípade škody na zásielke. Na základe zasielateľských podmienok Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej Republiky, zodpovednosť zasielateľa pri vykonávaní jeho činnosti je limitovaná na 8.33 XDR za kilogram poškodenej či stratenej zásielky, najviac však 20 000 XDR za jeden škodový prípad. Jedná sa o škody vychádzajúce z procesu obstarávania prepráv a iných činností, súvisiacich. (sú stanovené rôzne limity zodpovednosti pre jednotlivé činnosti ako škoda pri preprave, pri neskorom dodaní, pri skladovaní, atď.) Všetky podmienky môžete nájsť na adrese (http://www.zlz.sk/sk/informacie-o-zvaeze/zasielateske-podmienky.html)

Treba mať teda na zreteli, že pri škode na zásielke je jej plnenie limitované maximálnou cenou za brutto kilogram poškodenej, alebo stratenej zásielky.

Zodpovednosť dopravcu 
V rámci zodpovednosti dopravcu, ktorá je upravovaná dohovorom CMR, sa jedná taktiež o 8,33 XDR/ kilogram brutto váhy poškodenej či stratenej zásielky, v tomto prípade limitovanej celkovou brutto hmotnosťou prepravovanej veci. V prípade celokamiónovej zásielky s hmotnosťou 25 ton a aktuálneho kurzu XDR, je to približne 250 000,- EUR. Z toho vyplýva, že ak sa aj dopravca preukáže s CMR poistením na sumu vyššiu ako 250.000,- EUR (CMR poistenia sú uzavreté i na vyššie sumy), v závislosti od kurzu XDR, táto suma neznamená automaticky plnenie do jej výšky. Taktiež z toho vyplýva, že klient by mal siahnuť po ponúkanej možnosti pripoistenia jeho zásielky, v prípade ak sa chce vyhnúť prípadným stratám - a hmotnosť a hodnota zásielky sú v nepomere k vyššie uvedenému.

XDR - je špeciálna mena, ktorej aktuálny kurz môžete sledovať na stránkach NBS, alebo https://www.kurzy-online.sk/meny/xdr/
Čo z toho ale vyplýva pre Vás ako príkazcu, klienta ktorý potrebuje prepraviť zásielku v rámci cestnej prepravy ?

Je potrebné orientovať sa v terminológii a úlohách jednotlivých subjektov zapojených do prepravy Vašej zásielky. A teda, zasielateľ pre Vás obstará najvhodnejšie a najvýhodnejšie prepravné riešenie, a je krytý poistením zasielateľa. Zodpovednosť zasielateľa je limitovaná na 20.000,- XDR, a jeho poistenie kryje možné škody, vzniknuté z priameho procesu obstarávania prepravy, či iných súvisiacich aktivít ako colno-deklaračných služieb, skladovania, a podobne. Poistenie môže mať rôzne formy a špecifiká, ako napríklad poistné krytie škôd spôsobených tretími stranami (dopravca) zapojenými do procesu prepravy. Informujte sa u svojho partnera, a nechajte si vysvetliť akým typom poistenia disponuje !

Samozrejme, úlohou zasielateľa je obstarať službu u vhodného dopravcu, ktorý disponuje povolením na výkon činnosti a platným poistením CMR - nie len čo sa týka územnej platnosti, ale i poistnej sumy, ktorá musí byť v súlade s prepravovanou vecou. Avšak, v prípade škody na zásielke je zodpovednosť dopravcu limitovaná na 8.33 XDR za kilogram poškodenej, či stratenej zásielky.

A teda, je preto veľmi dôležité sledovať hodnotu prepravovanej zásielky spolu s jej hmotnosťou !V prípade, ak presahuje hodnota 1kg prepravovanej zásielky sumu približne 10,- EUR – je vhodné siahnuť po pripoistení zásielky a limitovaní prípadných rizík. Kvalitný zasielateľ ma riešenie vždy po ruke.

Transportné platformy – dobrý pomocník, ale zlý pán !

Dnešnú dobu a náš každodenný pracovný život, si nevieme predstaviť bez “šikovných“ telefónov, či rôznych chytrých IT riešení, a to nie len v oblasti prepravy a zasielateľstva, ale i všetkých ostatných odvetví. Aktuálnou otázkou je však, aká je miera rizika ich možného zneužitia.

Raal Tans, Trans.eu, Timo Com, či Lardi Trans sú platformy kde sa “stretávajú“ voľné vozidlá a voľné náklady, a sú určené pre našu každodennú pomoc a pre rýchle a efektívne uzatvárania jednotlivých obchodov, a to či už z pohľadu dopravcu, alebo zasielateľa.

Mimo nesporných výhod a prínosu, však aktuálne ukrývajú mieru rizika, ktorú netreba podceniť. Pre konkrétnosť, spomínaným rizikom/problémom je možné nabúranie sa do konta(profilu) užívateľa a zneužitie jeho mena pre páchanie trestnej činnosti, formou krádeže prepravovaných tovarov. 

V tak vážnej téme však neslobodno paušalizovať, a “ hádzať všetky riešenia do jedného vreca “, žiaľ za posledný rok mala naša spoločnosť zlú skúsenosť už s dvomi z uvedených riešení, Lardi Trans a Trans.eu.

Problém

Nové riešenia vo forme spomínaných platforiem priniesli do priemyslu zrýchlenie a zjednodušenie procesov, či nižšie prepravné náklady pre príkazcov, teda klientov. Problémom však je, že nové kriminálne trendy fantómových dopravcov (zneužitie mena a údajov dopravcu/zasielateľa pre krádež tovarov v jeho mene) si našli cestu i do spomínaných platforiem. Využívajúc rýchlosť dnešnej doby, nepozornosť, či nedôslednosť ľudí na strane jednej, a technické nedostatky platforiem na strane druhej, maximalizujú úspešnosť svojich kriminálnych aktivít.

 Prípady MJ SPED s.r.o.

Prvým prípadom, ktorý sa stal v platforme Lardi Trans, bolo zneužitie mena dopravcu, ktorého profil nabúrali neznámi hackeri, zmenili jeho kontaktné údaje a v rámci chatu komunikovali a potvrdzovali objednávky na prepravu tovarov od zasielateľov, ktoré neskôr po naložení odcudzili. V tomto prípade sme figurovali v úlohe spoločnosti, ktorá obstarávala prepravu zásielky a bola cez nášho partnera finálne objednaná u dopravcu, ktorého profil bol v danom čase zneužitý. Žiaľ, týmto prípadom sme nútení zaoberať sa dodnes.

V druhom prípade a v rámci oveľa rozšírenejšej, ba až poprednej platforme Trans.eu, bolo naopak zneužité naše firemné konto a meno. Z nášho konta tak komunikovali, v našom mene, ľudia ktorí oslovovali spoločnosti, ktorým chceli odcudziť rôzne zásielky. Vďaka profesionalite, duchaprítomnosti, či podozrievavosti pani Šramovej zo spoločnosti Demaservice S.p.a.,  sme odhalili tento podvod v jeho zárodkoch a neprišlo k žiadnej krádeži. Pravdou je, že páchateľ mohol byť i zadržaný, avšak paradoxne i pre zásah samotného providera platformy Trans.eu, sa to nepodarilo. Z našej strany bolo zneužitie konta nahlásené a zároveň sme Trans.eu upozornili, že Poľská polícia čaká na mieste nakládky na vodiča – aby konto neblokovali, nakoľko by to páchateľa vyplašilo a na miesto nakládky sa tak nedostavil. Predpokladám že hlavne pre svoju bezpečnosť a odvrátenie prípadných žalôb, bolo konto zablokované a páchateľ nedolapený. Tento prípad sa tak skončil mojim dňom stráveným na polícii, či zasielaním informácií o danom zneužití i do ostatných platforiem.

Tiež sa však skončil záverom, že týmto nástrojom pre ich bezpečnosť ktorá nie je 100%, nemožno plne dôverovať a je potrebné prijať tvrdé bezpečnostné opatrenia pri obstarávaní prepráv.

 Riešenie

Som presvedčený, že spoločnosti pôsobiace v našom priemysle by sa nemali bezbreho spoliehať na transportné platformy a v nich uvedené údaje. Situácia si žiada vyjsť zo zóny komfortu, a či už cez samostatné oddelenie/pracovníka, alebo samotnými zasielateľmi či dispečermi pripraviť kontrolné mechanizmy pre overovanie identity potencionálneho obchodného partnera.

V našej spoločnosti sme zaviedli procesy a opatrenia, ktoré znemožnili stať sa opäť obeťou podvodu. Keďže nie je možné urobiť žiadne opatrenie voči tomu, aby niekto zneužil platformu, ktorá nie je v našich rukách, zaviedli sme zásadné procesy pre nami obstarávané prepravy:

V prvom rade používame náš vlastný, aktualizovaný, komunikačný systém s databázou, v ktorej máme len overené spoločnosti a ich kontakty, vozový park, či zameranie a podľa toho dané spoločnosti dopytujeme.

  • Dopytujeme a služby objednávame takmer výhradne u priamych dopravných spoločností, a tak máme celý proces prepravy pod kontrolou
  • V prípade, ak si situácia vyžaduje obstaranie prepravy u subjektu z transportnej platformy, je povinnosťou každého pracovníka overiť identitu subjektu a pracovníka tak, že v profile dopravcu musí skontrolovať telefónne čísla, doménu webovej adresy, emailové kontakty – a porovnať ich s tými na webovej adrese subjektu či iných zdrojoch internetu. Taktiež overiť minimálne 2 referencie dopravcu, u ktorých si overujeme mimo kvality a skúseností i telefónne číslo dopravcu
  • Indikátorom podvodu môže byť i nízka ponúkaná cena dopravcom a záujem o tovary, ktoré sú ľahko speňažiteľné ( elektronika, domáce elektro spotrebiče, a pod.)
  • V ďalšej fáze kontroly, kontaktujeme priamo poisťovňu dopravcu, u ktorej si overujeme platnosť a adresnosť nám zaslaného poistenia ( overujeme EČV, továrenské značky ťahač/náves, územnú platnosť, úhradu poistenia)

Tieto opatrenia a procesy sú neproduktívnym, administratívnym i časovým zaťažením našich pracovníkov. Oveľa dôležitejší je však ich efekt a odvrátenie možnej hrozby krádeže nám zverenej zásielky. O to viac, ak krádeže fantómovým dopravcom nie sú kryté v rámci bežného poistenia zasielateľa. To je už však téma na ďalší blog :)